Strengths, values and guiding principles

Analyse

Waarom, wat, wanneer, hoe, wie – dit zijn de vragen waarmee we eerste ideeën testen, de markt onderzoeken, voordat we een volledige analyse uitvoeren om de onderliggende strategische problemen van een organisatie te definiëren. We gebruiken onze uitgebreide kennis van geavanceerde technologieën/methodologieën om organisaties te helpen bij het creëren van een kwantitatief- en kwalitatief haalbare specificatie- en levering van een strategie. Welke strategische vraagstukken lost het op en hoe? Onze lean-methodologie geeft de tools en structuur die nodig zijn om organisaties te transformeren tot hun maximale potentieel.

Veelal werken wij bij M or E Consultancy vanuit het principe van Verdraaide organisaties© (systeemwereld > leefwereld > bedoeling). Organisaties zijn ‘verdraaid’ als de natuurlijke principes van organiseren verloren zijn gegaan onder een lawine van onnatuurlijke managementlogica. Recht tegenover deze verdraaide organisaties staan de organisaties die juist excelleren. Zij houden zaken eenvoudig en dichtbij de menselijke natuur en presteren daarmee enorm veel beter (Hart, 2012).

Bedoeling

Steeds meer organisaties proberen de slag te maken van het werken vanuit het systeem naar het werken vanuit de bedoeling. Maar dat is in de praktijk nog niet zo gemakkelijk. Door middel van Anders Vasthouden© (bedoeling > leefwereld > systeemwereld) helpen wij bij M or E Consultancy organisaties te sturen vanuit de bedoeling; het vergroten van eigenaarschap; het vormgeven van ondersteunende systemen. Welke plek hebben regels en kaders in het vergroten van eigenaarschap? Hoe kun je je ruimte creëren zonder direct alles los te laten? Wat betekent dat voor de verantwoording? En hoe wordt de klant (of interne stakeholder) werkelijk de start van de oplossing? Kortom: hoe geef je vorm aan werken vanuit de bedoeling in de praktijk? (Hart, 2017).

Ontwikkelopdracht

Zo’n verandertraject bij organisaties gaat vaak gepaard met het herijken van teams op de nieuwe denkrichting. De bepalende factor hierbij is de Ontwikkelopdracht. Deze opdracht is het doel voor de teamherijking. Het doel dat we met de opdrachtgever, of het team hebben afgesproken.

Wij bij M or E Consultancy toetsen hierbij continu aan de hand van het ontwikkeldoel of werken boven tafel kan volstaan, of dat onder tafel gaan nodig is. Onze richtlijn bij M or E Consultancy: ‘werk zo oppervlakkig als kan, en zo diepgaand als moet’ (Van der Schroor, 2022).

Gedurende dit verandertraject en/of vanuit een persoonlijke behoefte kan de noodzaak tot individuele begeleidingstrajecten ontstaan. Dit betreft dan veelal een doorvoelde mismatch tussen zakelijke- en persoonlijke doelen (of missie), wat voor de voeten gaat lopen en het zicht op het individuele unieke levenspad wegneemt: alles klopt, maar het voelt niet goed.

Human Facilitators®

De Human Facilitators® van M or E Consultancy helpen dan aan de hand van het 6 Pijlers van positieve gezondheid ‘spinnenweb’© met een oplossingsgerichte benadering om het unieke levenspad te hervinden en gezamenlijk te bewandelen tot ownership: vanaf hier doe ik het zelf! Het Institute for Positive Health (2019) beschrijft dit spinnenweb als tool om mensen te stimuleren zelf na te denken over hoe het met ze gaat, wat ze willen veranderen en wie of wat nodig is in hun omgeving om dat te bereiken: van karma naar dharma.

Wat is jouw positieve gezondheid? Doe de test: https://volwassen.mijnpositievegezondheid.nl/login.php

Spinnenweb

De zes hoofddimensies in het ‘spinnenweb’ zijn op een zogenoemde ‘reductionistische manier’ te benaderen als een som der delen, of op een meer ‘holistische manier’. De Human Facilitators® van M or E Consultancy helpen jouw voorkeur te vertalen naar concrete handreikingen voor het bewandelen van het unieke levenspad en toepasbaar te maken naar zakelijke- en persoonlijke doelen en missie: een 360 benadering.